Privacy Policy

Als zelfstandig ondernemer respecteer ik uw privacy. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen via info@iristempelaar.nl.

Artikel 1                     Wie ben ik?

Iris Tempelaar is een eenmanszaak, gevestigd te (3037 SH) Rotterdam aan de Sint-Agathastraat 54, unit 0.8. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66422566. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                     Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de persoonsgegevens die ik verwerk door u en andere betrokkenen op de foto te zetten, Instagram account en website. Ik gebruik deze gegevens ten behoeve van een goede relatie met klanten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor de relatie met vertegenwoordigers van derde partijen. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en socialmediakanalen om reeds gemaakt werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de voor u gemaakte content met daarbij uw (social media) naam, logo, website en eventueel agentschap wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of ik mijn archief opschoon. 

Voor facturatie en financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken en niet aan mijn administratieve verplichtingen voldoen. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw (bedrijfs) naam, e-mail, telefoonnummer, alsmede de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een correcte uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren maak ik gebruik van website analyse. Ik heb een commercieel belang om het surfgedrag van klanten en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Voor de website analyse maak ik gebruik van Google Analytics®. Daarbij ben ik gebonden aan de bewaartermijn van deze partij. 

Ik maak tot slot, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht in mijn pand. Dit doe ik uit hoofde van een maatschappelijk belang. Ik zal deze camerabeelden maximaal vier weken bewaren.

Artikel 3                     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Op een van de volgende manieren heb ik bovenstaande gegevens verkregen. Het kan wezen dat u rechtstreeks deze gegevens aan mij heeft verstrekt, als websitebezoeker of dat ik hiervoor de website van de Kamer van Koophandel geraadpleegd heb. Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten tijdens mijn assisteerwerkzaamheden, wanneer u ook betrokken bent bij een fotoproductie.

Het uitgangspunt betreffende de gegevens van minderjarigen is dat ze zijn verkregen met ouderlijke toestemming aan het adres van het betreffende agentschap. Als u het vermoeden hebt dat Iris Tempelaar zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebt verzameld van een minderjarige, gelieve dan contact op te nemen. 

Artikel 4                     Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@iristempelaar.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5                     Wie ontvangen uw gegevens?

Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Hieronder vallen mede leveranciers van fotoproducten. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6                     Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik er in voorkomende gevallen wijzigingen in kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@iristempelaar.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.